Loading...

แนะนำบุคลากรในโรงเรียน

 


นางสาวฐิดาภรณ์ ใจวัง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ( ภาษาอังกฤษ)


นางสาวกมลชนก วุฒิโอสถ

ปฐมวัย


นายจักรพงษ์ เกษมศรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ