Loading...

แนะนำบุคลากรในโรงเรียน

 


นางสาวจิดาภา จันทิมา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางสาวฐิดาภรณ์ ใจวัง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ( ภาษาอังกฤษ)


MissJelajane T.Quio-isen

ปฐมวัย