รับการตรวจราชการการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) การจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563….โรงเรียนอนุบาลเชียงของนำโดยดร.อัครเดช ยมภักดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน รับการตรวจราชการการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) การจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยนายเฉลิชนม์ แน่นหนา ผู้ตวรจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 เขตตรวจราชการที่ 16