พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณครูโดยดร.อัครเดช  ยมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงของ เป็นประธานในพิธี จุดเทียน-ธูปบูชาพระรัตนตรัย และเจิมหนังสือ ตำราเรียน ตัวแทนนักเรียนกล่าวนำไหว้ครู คำปฏิญาณตน ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ประถม และมัธยม พร้อมใจนำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียง