ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอนุบาลเชียงของ จัดอบรบหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร ศึกษานิเทศก์ จาก สพป.เชียงราย เขต 4

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 … ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอนุบาลเชียงของ จัดอบรบหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร ศึกษานิเทศก์ จาก สพป.เชียงราย เขต 4 มาบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก่คณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงงของ ณ ห้องประชุมประวัติ อริเดช