ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและฝ่ายพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ห้องเรียน โรงอาหาร ถนน และพ่นละอองยาฆ่าเชื้อห้องเรียน ตามมาตรการป้องกันCovid-19 ในสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 …ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและฝ่ายพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ห้องเรียน โรงอาหาร ถนน และพ่นละอองยาฆ่าเชื้อห้องเรียน ตามมาตรการป้องกันCovid-19 ในสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน ขอขอบคุณเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และเทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงของ ที่ให้การสนับสนุนรถน้ำฉีดล้างมาโดยตลอด