Loading...

แนะนำบุคลากรในโรงเรียน

 


Mr.T.Peter Jr. C. Binawe

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ( ภาษาอังกฤษ)


นางประวีณา ไชยพุฒิ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางสาวมารีย์ ชัยกุลธวัช

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ( ภาษาจีน)