ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 25 กันยายน 2563….ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสพป.ชรเขต 4 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสู่ความเป็นเลิศ สำหรับปีงบประมาณ 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมประวัติ อริเดช