ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 19 กรกฏาคม 2662…โรงเรียนอนุบาลเชียงของจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายบุญเรียน จินะราช เป็นประธานกรรมการ เพื่ออนุมัติแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนในปีการศึกษา 2562