ประกาศแจ้งนักเรียนและผู้ปกครอง ที่จะมาสอบสัมภาษณ์และสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนอนุบาลเชียงของ

ประกาศแจ้งไปยังนักเรียนและผู้ปกครอง ที่จะมาสอบสัมภาษณ์และสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ป.1MEP และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่โรงเรียนอนุบาลเชียงของกำหนด