Loading...

แนะนำบุคลากรในโรงเรียน

 


Mrs. T.NeandreStefan Engelbrecht

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ( ภาษาอังกฤษ)


นางสาวรสสุคนธ์ นันตา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ( ภาษาจีน)


นายอภิสิทธิ์ นวลคำวัง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม