Loading...

แนะนำบุคลากรในโรงเรียน

 


Mr.Jayson Huiso Dupit

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางสาววทันยา วงศ์ชัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นางชุติภา บริบูรณ์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน