Loading...

แนะนำบุคลากรในโรงเรียน

 


นางกันธณา ศิริมังคลากุล

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นายกิตติศักดิ์ สุวรรณทา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นายจักรพงษ์ เกษมศรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ