Loading...

แนะนำบุคลากรในโรงเรียน

 


นางกันธณา ศิริมังคลากุล

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางสาวชลิตตา คำมูล

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวจุฑามาศ ประดับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ( ภาษาอังกฤษ)