Loading...

แนะนำบุคลากรในโรงเรียน

 


นางสาวจิราพร แซ่ฟ้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ( ภาษาจีน)


นางสาวสรัญญา ปุกปินกาศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


นางวิริยา ทาโน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี