บุคลากรสนับสนุนการสอน

นายธีรยุทธ์ ขัตติยะ

ช่างไฟฟ้า4

นางสาววราภรณ์ วงค์ชัย

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางจันทร์พร ภิระบรรณ

แม่บ้าน

นางสุมาลี ทองเถา

แม่บ้าน