บุคลากรสนับสนุนการสอน

นายธีรยุทธ์ ขัตติยะ

นายธีรยุทธ์ ขัตติยะ

ช่างไฟฟ้า4
นางสาววราภรณ์ วงค์ชัย

นางสาววราภรณ์ วงค์ชัย

เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางจันทร์พร  ภิระบรรณ

นางจันทร์พร ภิระบรรณ

แม่บ้าน
นางสุมาลี ทองเถา

นางสุมาลี ทองเถา

แม่บ้าน