บุคลากรสนับสนุนการสอน

นายธีรยุทธ์ ขัตติยะ

นายธีรยุทธ์ ขัตติยะ

ช่างไฟฟ้า4
นางสาววราภรณ์ วงค์ชัย

นางสาววราภรณ์ วงค์ชัย

เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางจันพร ธิระบัน

นางจันพร ธิระบัน

แม่บ้าน
นางสุมาลี ทองเถา

นางสุมาลี ทองเถา

แม่บ้าน

ข้ามไปยังทูลบาร์