Loading...

แนะนำบุคลากรในโรงเรียน

 


นางจินตนา เหล็มโสะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


นางสิรินรักษ์ หมอนเขื่อน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวมารีย์ ชัยกุลธวัช

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ( ภาษาจีน)