ผู้บริหาร

ดร.อัครเดช ยมภักดี

ดร.อัครเดช ยมภักดี

ผู้อำนวยการ
นายชนะไพร ยอดบุญเรือง

นายชนะไพร ยอดบุญเรือง

รองผู้อำนวยการ
นางจรรยา ณ น่าน

นางจรรยา ณ น่าน

รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร
นางสาวอารีย์ จินะราช

นางสาวอารีย์ จินะราช

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงินและงบประมาณ
นางอโนพร สาระคนธ์

นางอโนพร สาระคนธ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายไพรัตน์ คำปา

นายไพรัตน์ คำปา

รองผู้อำนวยการฝ่ายหลักสูตรและการสอน

นายไพรัตน์ คำปา

นายไพรัตน์ คำปา

หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษา
น.ส.สายสวาท  เหลี่ยมพันธุ์

น.ส.สายสวาท เหลี่ยมพันธุ์

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษา
นางธิดารัตน์ ฮงประยูร

นางธิดารัตน์ ฮงประยูร

หัวหน้าสายงานชั้นปฐมวัย
นายเสกสรร ช่วยแก้ไข

นายเสกสรร ช่วยแก้ไข

รองหัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษา
นางณปภัช จันระวัง

นางณปภัช จันระวัง

รองหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษา
นางชุติภา บริบูรณ์

นางชุติภา บริบูรณ์

รองหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษา
นางอัญชลี ยอดบุญเรือง

นางอัญชลี ยอดบุญเรือง

รองหัวหน้าสายชั้นปฐมวัย

ข้ามไปยังทูลบาร์