ทำเนียบผู้บริหาร

Image
Name
Designation
Short Description
Social Links
1. นายพิช กระทุ่มวัน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่

ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ย. 2477 - 18 ส.ค.2483

2. นายตาคำ อรุณรุ่งโรจน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่

ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 ส.ค. 2483 - 20 เม.ย. 2485

3. นายจรัล คชลักษณ์
3. นายจรัล คชลักษณ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่

ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 ส.ค.2483 - 20 เม.ย.2486

4. นายเพชร กระทุ่มวัน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่

ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ม.ค.2485 - 21 มี.ค.2486

5. นายบรรเจิด ธรรมกุล
5. นายบรรเจิด ธรรมกุล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่

ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 มี.ค.2486 - 20 พ.ค.2488

6. นายคำนวล พิชัยยา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่

ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 พ.ค.2488 - 30 เม.ย.2490

7. นายสาคร ศรีกำแหง
7. นายสาคร ศรีกำแหง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่

ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ค. 2490 - 10 ส.ค. 2493

8. นายบรรเจิด ธรรมกุล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่

ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 ส.ค.2493 - 10 เม.ย.2504

9. นายทวี พิชัยยา
9. นายทวี พิชัยยา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่

ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ค.2504 - 17 ส.ค.2512

10. นายประวัติ อริเดช
ตำแหน่ง : ครูใหญ่

ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ธ.ค.2512 - 10 มิ.ย.2516

11.นายทวี พิชัยยา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่

ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 พ.ค.2516 - 30 พ.ย. 2517

12.นายประวัติ อริเดช
ตำแหน่ง : ครูใหญ่

ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ธ.ค.2517 - 10 มิ.ย. 2522

13.นางสมพร สิทธิสมบัติ
ตำแหน่ง : รักษาการตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 มิ.ย.2522 - 16 พ.ค.2524

14.นายประวัติ อริเดช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 พ.ค.2524 27 ก.ย.2545

ดร.อัครเดช ยมภักดี
ผู้อำนวยการ
นายวายุวัฒน์ ชัยวรรณะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน