Loading...

แนะนำบุคลากรในโรงเรียน

 


นายอภิสิทธิ์ นวลคำวัง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาววทันยา วงศ์ชัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นายเสกสรร ช่วยแก้ไข

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ( ภาษาอังกฤษ)