Loading...

แนะนำบุคลากรในโรงเรียน

 


นางสาวสุทธิรา คำวัง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


Mr.Jayson Huiso Dupit

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางประวีณา ไชยพุฒิ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย