ขอขอบคุณความอนุเคราะห์จาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้ดำเนินการตีเส้นจราจร

ขอขอบคุณความอนุเคราะห์จาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้ดำเนินการตีเส้นจราจร ถนนรอบโรงเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยบนผิวทาง ในการเดินรถรับส่งนักเรียนและผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน..