Loading...

แนะนำบุคลากรในโรงเรียน

 


นางสาวภัทรดา จินะราช

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ( ภาษาอังกฤษ)


นายจีระพงศ์ ฝาเรือนดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวทิวาพร โพธิ์โต

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี