Loading...

แนะนำบุคลากรในโรงเรียน

 


MissVanessaFaustino Baustista

ปฐมวัย


นางสาวจิดาภา จันทิมา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางสาววรรณศิกา พรมมินทร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ( ภาษาอังกฤษ)