Loading...

แนะนำบุคลากรในโรงเรียน

 


MissJessaGutang Madera

ปฐมวัย


นางสาวจิราพร แซ่ฟ้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ( ภาษาจีน)


นางสาววิจตรา ใจปินตา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย