กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องรหัสโรงเรียนอนุบาลเชียงของ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562..สภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงของจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องรหัส เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างความสามัคคี ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดมาจากรุ่นสู่รุ่น