กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “อนุบาลเชียงของเกมส์”

วันที่ 29 ธันวาคม 2563…. โรงเรียนอนุบาลเชียงของจัดการการแข่งขันกีฬาภายใน “อนุบาลเชียงของเกมส์” โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความสามัคคี รู้จักเสียสละ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ณ สนามโรงเรียนอนุบาลเชียงของ