Loading...

แนะนำบุคลากรในโรงเรียน

 


Mrs. T.Karma Dubjur

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ( ภาษาอังกฤษ)


นางสาวจิราพร แซ่ฟ้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ( ภาษาจีน)


นายมนต์ชัย สีปิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี