การแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลเวียงเชียงของ ประจำปี 2563 “นาคราชเกมส์”

วันที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น….พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลเวียงเชียงของ ประจำปี 2563 “นาคราชเกมส์” ณ สนามโรงเรียนอนุบาลเชียงของ ได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เชียงราย เขต 5 เป็นประธานในพิธีเปิด มีโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหัวเวียง โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง โรงเรียนอนุบาลเชียงของ และโรงเรียนพระกุมารเยซูเชียงของ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเอง สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ