การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

วันที่ 23-24 มกราคม 2562…โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4 จาก สมศ. โดยมี นายระวุฒิ แก้วตระกูล เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ โรงเรียนขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านสำหรับการประเมินคุณภาพโรงเรียนและการประเมินอย่างเป็น กัลยาณมิตร ขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์สพป.ชร เขต 4 และตัวแทนผู้ปกครอง ที่ร่วมสังเกตการณ์และให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการ ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะที่ดีให้กับโรงเรียน เพื่อโรงเรียนจะนำไปพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่ดี มีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป