Loading...

แนะนำบุคลากรในโรงเรียน

 


นางสาวทิพวรรณ สุรินแก้ว

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางวิริยา ทาโน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางจิตรการ สายยืด

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม