Loading...

แนะนำบุคลากรในโรงเรียน

 


นางสาวอภิญญา อิ่นติ๊บ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นางฐิติพร กันทะสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางประวีณา ไชยพุฒิ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย