การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learnung : PBL)

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562…ณ หอประชุมหลวงพ่อเพชรโรงเรียนอนุบาลเชียงของ มีการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learnung : PBL) โดยท่านดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธเปิด และบรรยาพิเศษโดยดร.สุวิทย์ บึงบัว ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ และโรงเรียนอื่น ๆ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน