การนิเทศติดตามการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

วันที่ 25 สิงหาคม 2563…โรงเรียนอนุบาลเชียงของ รับการนิเทศติดตามการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจำนวณ 16 โรงเรียน ผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักวิชาการ สพฐ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ดร.อัครเดช ยมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 และครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ ร่วมนำเสนอ สะท้อนคิด อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิด เกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้วิทยาการคำนวณด้วย COLA Model