กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ

นายเสกสรร ช่วยแก้ไข

นายเสกสรร ช่วยแก้ไข

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นางสาวเมธาวดี ริจนา

นางสาวเมธาวดี ริจนา

นายรพีภัทร กมลสิทธิ์สิริกุล

นายรพีภัทร กมลสิทธิ์สิริกุล

นางสาวจุฑามาศ ประดับ

นางสาวจุฑามาศ ประดับ

นางณิชกานต์ ช่วยแก้ไข

นางณิชกานต์ ช่วยแก้ไข

Miss Vanessa Faustini Bautista

Miss Vanessa Faustini Bautista

Miss Jessa Gutang Madera

Miss Jessa Gutang Madera

Mr.Arun Balaji Kannan

Mr.Arun Balaji Kannan

Miss Marielle Amar De Leon

Miss Marielle Amar De Leon

Mrs.	Maria Fe Casenas  	Casenas

Mrs. Maria Fe Casenas Casenas

ภาษาจีน

นางสาวชมพูนุท ฉลอม

นางสาวชมพูนุท ฉลอม

นางสาวพรพิมล สวาสดิ์วงค์

นางสาวพรพิมล สวาสดิ์วงค์

นางสาวพัชราภรณ์ ปินทรายมูล

นางสาวพัชราภรณ์ ปินทรายมูล

นางสาววิไล แสงสุดสาย

นางสาววิไล แสงสุดสาย

ข้ามไปยังทูลบาร์