กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ

นายเสกสรร ช่วยแก้ไข

นางสาวเมธาวดี ริจนา

นายรพีภัทร กมลสิทธิ์สิริกุล

นางสาวขวัญจิรา กองสุข

นางสาวจุฑามาศ ประดับ

Miss Vanessa Faustini Bautista

Mr.Jayson Huiso Dupit

Mrs.Venus Ampo Dupit

ภาษาจีน

นางสาววิไล แสงสุดสาย