กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ

นายเสกสรร ช่วยแก้ไข

นางสาวเมธาวดี ริจนา

นายรพีภัทร กมลสิทธิ์สิริกุล

นางสาวขวัญจิรา กองสุข

นางสาวจุฑามาศ ประดับ

นางณิชกานต์ ช่วยแก้ไข

Miss Vanessa Faustini Bautista

Mrs. Maria Fe Casenas Casenas

Mr.Jayson Huiso Dupit

Mrs.Venus Ampo Dupit

Mr.Brix Roland G. Armstrong

ภาษาจีน

นางสาวชมพูนุท ฉลอม

นางสาวพรพิมล สวาสดิ์วงค์

นางสาววิไล แสงสุดสาย