กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ

นายเสกสรร ช่วยแก้ไข

นายเสกสรร ช่วยแก้ไข

นางสาวเมธาวดี ริจนา

นางสาวเมธาวดี ริจนา

นายรพีภัทร กมลสิทธิ์สิริกุล

นายรพีภัทร กมลสิทธิ์สิริกุล

นางสาวจุฑามาศ ประดับ

นางสาวจุฑามาศ ประดับ

นางณิชกานต์ ช่วยแก้ไข

นางณิชกานต์ ช่วยแก้ไข

Miss Vanessa Faustini Bautista

Miss Vanessa Faustini Bautista

Mrs.	Maria Fe Casenas  	Casenas

Mrs. Maria Fe Casenas Casenas

Mr.Jayson Huiso Dupit

Mr.Jayson Huiso Dupit

Mrs.Venus Ampo Dupit

Mrs.Venus Ampo Dupit

Mr.Brix Roland G. Armstrong

Mr.Brix Roland G. Armstrong

ภาษาจีน

นางสาวชมพูนุท ฉลอม

นางสาวชมพูนุท ฉลอม

นางสาวพรพิมล สวาสดิ์วงค์

นางสาวพรพิมล สวาสดิ์วงค์

นางสาววิไล แสงสุดสาย

นางสาววิไล แสงสุดสาย