กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางณปภัช จันระวัง

หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางกันธณา ศิริมังคลากุล

นางชุติภา บริบูรณ์

นางสาวจิดาภา จันทิมา