กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์

นายสามารถ คัญทัพ

นายสามารถ คัญทัพ

หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายโพธิ์ทอง ปริมิตร

นายโพธิ์ทอง ปริมิตร

นางสาวอรุณี วะตินา

นางสาวอรุณี วะตินา

นางสาวดารินทร์  ปันทะยม

นางสาวดารินทร์ ปันทะยม

นางสาวบุษราคัม เกิดเงิน

นางสาวบุษราคัม เกิดเงิน

ข้ามไปยังทูลบาร์