กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสามารถ คัญทัพ

นายสามารถ คัญทัพ

หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวอรุณี วะตินา

นางสาวอรุณี วะตินา

นางสาวดารินทร์  ปันทะยม

นางสาวดารินทร์ ปันทะยม