Loading...

แนะนำบุคลากรในโรงเรียน

 


นางชุติภา บริบูรณ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางประวีณา ไชยพุฒิ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางสาวสุทธิรา คำวัง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย