Loading...

แนะนำบุคลากรในโรงเรียน

 


นางสาวสรัญญา ปุกปินกาศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นายวิษณุ สมศรี

ฝ่ายบริหาร


Mr.T.Peter Jr. C. Binawe

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ( ภาษาอังกฤษ)