Loading...

แนะนำบุคลากรในโรงเรียน

 


นางกันธณา ศิริมังคลากุล

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นายสิทธิชัย อุทธิยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวเมธาวดี วิฑูรย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ( ภาษาอังกฤษ)